Hỗ trợ cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19

11/7/2022| 16:01

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.

 

Hỗ trợ cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19

 Hỗ trợ cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19 ( Ảnh minh họa)

Quyết định này quy định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; điều dưỡng và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu, bao gồm nguồn thu sự nghiệp và dự toán chi thường xuyên năm 2021 được ngân sách nhà nước cấp (nếu có) không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19. Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở được thành lập để thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 gồm: bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19; bệnh viện điều trị COVID-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19.

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định được xác định có tổng nguồn thu nhỏ hơn tổng chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021 thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên. Không hỗ trợ chi thường xuyên để chi thu nhập tăng thêm và trích lập các Quỹ theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thời gian thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập căn cứ nguồn tài chính và chi thường xuyên thực hiện năm 2021 xác định mức đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định gửi cơ quan chủ quản, đơn vị dự toán cấp I rà soát, thẩm định trước ngày 15 tháng 7 năm 2022. Cơ quan chủ quản, đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo mẫu biểu tổng hợp tại Phụ lục kèm theo, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được bổ sung vào dự toán năm 2022 và tổng hợp quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2022. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt/thẩm định quyết toán năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc. Trường hợp kinh phí hỗ trợ đã được bổ sung còn thiếu, đơn vị dự toán cấp I tổng hợp, gửi cơ quan tài chính chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 năm 2022 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp kinh phí hỗ trợ đã được bổ sung còn thừa thực hiện nộp trả ngân sách nhà nước.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên theo quy định của pháp luật./.

Công Đảo

Top